Castel

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen partijen met uitsluiting van de voorwaarden van de klant. Indien uitdrukkelijk en schriftelijk voorkeur wordt gegeven aan de voorwaarden van de klant, blijven de hiernavolgende voorwaarden gelden op aanvullende wijze.

2. Levering

De geleverde producten, voorwerpen, evenals elk ander voorwerp worden vervoerd op risico van de klant.

3. Uitvoeringstermijn

De opgegeven uitvoeringstermijnen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn enkel benaderend. Een eventuele vertraging kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding of tot de ontbinding van de overeenkomst.

4. Annulering

Elke annulering dient schriftelijk te gebeuren. Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de bestelling door de klant heeft Castel het recht op een schadevergoeding a rato van 15 % van de overeengekomen prijs, tenzij de werkelijke schade die Castel heeft geleden ingevolge de annulering hoger ligt dan dit forfaitaire bedrag. In dat geval heeft Castel recht op volledige schadeloosstelling.

5. Aansprakelijkheid

De verbintenissen van Castel zijn inspanningsverbintenissen. Castel is nimmer aansprakelijk voor schade behoudens indien de geleden schade is veroorzaakt door een opzettelijke fout van Castel. Deze laatste is niet aansprakelijk voor de zware fouten en zelfs de opzettelijke fouten van haar aangestelden. Wanneer de fout van Castel bewezen is, beperkt haar aansprakelijkheid zich tot het crediteren van de factuur. De onrechtstreekse schade, zoals de financiële of commerciële verliezen, winstderving, verhoging van algemene kosten, het verstoren van de planning, het verlies van cliënteel, kan in geen geval aanleiding geven tot schadeloosstelling, zelfs indien Castel vooraf ingelicht werd over de mogelijkheid van deze schade.

6. Speculatieve opdrachten

Speculatieve opdrachten zijn opdrachten die na de initiële briefing zonder voorwerp blijken te zijn. Hiertoe behoren zonder limitatief te zijn:

  • Briefings en campagnes, al dan niet in competitie, waarvoor een voorstel wordt gevraagd, zonder dat de opdracht noch door Castel noch door een ander bureau wordt uitgevoerd, en dit binnen een maand na overhandiging van het voorstel;
  • Briefings en campagnes, al dan niet in competitie, waarbij strategieën of media-inlassingen zoals aanbevolen door Castel, geheel of gedeeltelijk worden gebruikt zonder tussenkomst van Castel;
  • Briefings en campagnes waarbij na de voorstelling de opdracht geannuleerd wordt op basis van bv de volgende redenen: “herstructurering of reorganisatie van het bedrijf, niet-lanceren van het product, veranderde markt of legale situatie”, budget stop”…

Voor deze speculatieve opdrachten factureert Castel de door haar gepresteerde uren aan een tarief van 100,00 EUR per uur, vermeerderd met de onkosten die voor de presentatie gemaakt werden, evenwel met een minimum van 15% van de waarde van het geformuleerde voorstel. Het feit dat een voorstel eventueel vrijblijvend gemaakt werd, verandert hier niets aan. Een vrijblijvend voorstel wordt door Castel immers uitsluitend gemaakt indien de opdracht tijdens de briefing een voorwerp heeft.

7. Auteursrechten

Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, behoudt Castel de intellectuele eigendomsrechten op al haar werken. Voor zover de intellectuele eigendomsrechten worden overgedragen aan de klant, gaat de eigendom pas over na betaling van de overeengekomen prijs. Voor zover de intellectuele eigendomsrechten niet aan de klant zijn overgedragen, verwerft deze een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht. De klant zal de door Castel ontworpen werken op geen enkele manier tegen vergoeding of gratis ter beschikking stellen van derden. De klant zal, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, de ontwerpen, creaties en door Castel uitgevoerde documenten enkel aanwenden voor het doel waarvoor zij gecreëerd werden. Het is de klant verboden de ontwerpen, creaties of definitief uitgevoerde documenten van Castel te vertalen, bewerken, te ordenen of op welke manier ook te veranderen zonder de voorafgaande toestemming van Castel.

8. Auteurscorrecties

Auteurscorrecties zijn correcties die door de klant worden aangebracht op een bepaalde fase van het plan nadat een goedkeuring, al dan niet schriftelijk gegeven is. De gevolgen van de auteurscorrecties vallen integraal ten laste van de klant. Hiertoe behoren de gevolgen van het veranderen van teksten, het aanpassen van mediaplannen en het wijzigen van hoeveelheden.

9. Klachten

De diensten worden geacht aanvaard te zijn door de klant 8 kalenderdagen na de levering van de geleverde diensten behoudens nauwkeurig omschreven en gedetailleerde klacht die Castel bereikt per aangetekend schrijven voor het einde van de hoger genoemde termijn.

10. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van Castel tot volledige betaling van de prijs. Tot aan de betaling kunnen de goederen niet vervreemd worden, in pand of welke danige zekerheid worden gegeven.

11. Betaling

De facturen van Castel zijn contant betaalbaar, netto zonder korting op de zetel van Castel, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Bij gebreke van integrale betaling van de factuur op de vervaldag zal vanaf de eerste daaropvolgende dag van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling vereist, een intrest verschuldigd zijn zoals voorzien in artikel 5 van de Wet van 2/8/2002 op de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, met name de referentieintrestvoet vermeerderd met 7% en afgerond tot de hogere halve procent, zonder dat evenwel de aldus bekomen intrestvoet lager zou mogen zijn dan 12% op jaarbasis. Ter vergoeding van buitengerechtelijke invorderingskosten en de administratieve werkvermeerdering is er van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, een schadevergoeding verschuldigd begroot aan 10% van het achterstallige bedrag met een minimum van 70 EUR vermeerderd met een forfaitair bedrag van 13,00 EUR per aanmaning evenals de eventuele aantekentaks. Indien Castel daarenboven tot gerechtelijke invordering dient over te gaan, zal de klant bovendien alle kosten dienen te vergoeden die door Castel werden gemaakt ter gerechtelijke invordering zonder dat deze vergoeding bij vergelijking echter lager zou mogen liggen dan het bedrag dat bekomen wordt na toepassing van het tarief van de sommen die invorderbare kosten zijn vanwege het verrichten van bepaalde materiële akte, zoals door de Koning vastgesteld in uitvoering van art. 1022 Ger.W. Alle betalingen uitgevoerd door de klant zullen eerst aangewend worden op de intresten die verschuldigd zijn krachtens de huidige voorwaarden, vervolgens op de schadevergoedingen en die invorderingskosten en pas nadien op de openstaande factuur of facturen waarbij de oudste openstaande bedragen ook eerst worden verrekend en dit ongeacht eventuele opmerkingen of vermeldingen van de klant ter gelegenheid van de betaling.

12. Territoriale bevoegdheid en toepasselijke wetgeving

In geval van betwisting zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken bevoegd, meer bepaald de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Castel gevestigd is. Op alle overeenkomsten tussen partijen is Belgisch recht van toepassing.